Płatność

Badania płatne

Wszystkie badania można wykonać odpłatnie

Badania odpłatne są realizowane na podstawie:

 • indywidualnego rozliczenia z pacjentem

 • umowy z pracodawcą

 • umowy z Partnerem Medycznym lub Towarzystwem Ubezpieczeń

Opłaty za wykonane usługi tj. świadczenia medyczne reguluje cennik STERMED

Płatność za w/w usługi następuję w formie :

 • gotówki w momencie zgłoszenia się na wizytę, badanie lub świadczenie medyczne

 • kartą płatniczą w momencie zgłoszenia się na wizytę, badanie lub świadczenie medyczne

 • płatnością internetowa realizowana przez DotPay w przypadku rejestracji i opłacenia usługi przez IKP internetowe konto pacjenta 

 • w przypadkach skierowanie od pracodawcy (badania z zakresu medycyny pracy) skierowania z Przychodni współpracującej lub od Partnera Medycznego płatności dokonuje podmiot kierujący na podstawie faktury wystawionej po udzieleniu świadczenia.

 

Na życzenie pacjenta, zamiast każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, zamiast paragonu może być wystawiana faktura imienna na osobę fizyczną lub na firmę. 

UWAGA
W przypadku zwrotu kosztów badania przez firmę i konieczności otrzymanie faktury na firmę a nie na osobę badaną należy uprzedzić o tym przez dokonaniem zapłaty.

Badania bezpłatne ze skierowaniem

Bezpłatnie wykonujemy badania na podstawie skierowania od lekarza z ośrodka współpracującego, który ma podpisana z nami umowę
 
Bardzo ważne jest aby skierowanie było:

 • wystawione na specjalnym druku

 • aktualne (maksymalnie 30 dni od daty wystawienia)

 • czytelne

 • posiadało PIECZĄTKĘ przychodni i LEKARZA

UWAGA !!! - wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 

badania rtg wykonuję się tylko na skierowanie 
badanie rtg dzieci do 16 roku życia wykonuje się tylko pod opieka dorosłych


“§ 2.2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez osobę kierującą na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia pacjenta;
2) cel i uzasadnienie badania lub leczenia;
3) wstępne rozpoznanie kliniczne;
4) informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej;
5) podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
4. Uzasadnienia badania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje się, uwzględniając aktualne zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie podstawowych wskazań dotyczących obrazowania za pomocą promieniowania jonizującego.
5. Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu lub dla celów stomatologicznych - z wyłączeniem badań pantomograficznych i cefalometrycznych - oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.
6. Badania rentgenodiagnostyczne dla celów planowania leczenia w radioterapii wykonuje się na podstawie skierowania na to leczenie.”

“§ 17. 1. Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po rozwiązaniu. “