Odbiór wyników

Wyniki Badań dostępne Online!

Wyniki badań i konsultacji możesz odebrać natychmiast po badaniu jeśli wykonuje je lekarz i zaraz po zakończeniu wizyty opisuje w systemie.

Wyniki, które wykonuje technik i wymagają opracowania możesz odbierać osobiście ale najszybciej odbierzesz je przez Konto Pacjenta z Stermed .

Aby odebrać online Wyniki należy Założyć Konto pacjenta. Następnie jeśli badanie jest wykonane oczekujemy smsa, który poinformuję o tym że badanie zostało opisane i wynik jest dostępny na koncie pacjenta.

Należy zalogować się na konto pacjenta czyli w tym samym miejscu gdzie i rejestracja online oraz wybrać zakładkę historia choroby. Jeśli lekarz podpisał cyfrowo wynik, to będzie on widoczny w koncie pacjenta w takiej samej postaci jak Wydruk papierowy. Jeśli lekarz nie podpisał wyniku cyfrowego będzie widoczny jedynie że wynik jest dostępny ale nie będzie możliwy jego podgląd.

Najszybciej odbierzesz wyniki badań online !

Termin odbioru wyników

BADANIE 

ODBIÓR WYNIKÓW

USG – wszystkie badania 

15 minut po badaniu 

USG dopplerowskie   

15 minut po badaniu 

RENTGEN zębów
RENTGEN cefalometria
RENTGEN pantomograficzny zębów 

15 minut po badaniu

BIOPSJA BAC – badanie mikroskopowe cytologiczne (po biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej)  

8-15 dni 

 BIOPSJA – badanie mikroskopowe histopatologiczne

Od 15 dni

Gastroskopia 

10 minut po badaniu

Kolonoskopia

10 minut po badaniu

Badanie RTG - rentgen płuc i kości 
Badanie osteoporozy - DENSYTOMETRIA

Badania pilne „CITO” - 15 minut po badaniu (w przypadku obecności lekarza opisującego), badania pacjentów zamiejscowych - 15 minut po badaniu (w przypadku obecności lekarza opisującego), pozostałe badania do 5 dni 

Mammografia

Badania pilne „CITO”- 15 minut po badaniu (w przypadku obecności lekarza opisującego), pozostałe badania - do 5 dni 

EKG

EKG bez opisu- od razu po badaniu, z opisem- w zależności od obecności lekarza opisującego- do 5 dni 

Spirometria

Bez opisu – wynik bezpośrednio po badaniu 

Echo serca

10 minut po badaniu 

Cytologia

do 14 dni 

Tomografia komputerowa

do 14 dni

Urografia do 5 dni
Urowlowmetria bez opisu- bezpośrednio po badaniu
Holter EKG do 7 dni
Wycinek do badania histopatologicznego (gastroskopia, kolonoskopia) od 15 dni

UWAGA – nie opisujemy badań wykonanych poza naszą placówką.   

Wydawanie wyników badań oraz udostępnianie i wgląd do dokumentacji medycznej

 

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  2. W przypadku gdy pacjent (lub osoba przez niego pisemnie upoważniona) zwróci się o wydanie kopii swoich danych osobowych, innych dokumentów, kopii lub odpisów STERMED może pobrać opłatę wynikającej z cennika i doliczonych kosztów administracyjnych. Wszelkie dokumenty wydawane są osobiści pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, wyjątek stanowią dokumenty wysyłane do urzędów i towarzystw ubezpieczeniowych które przesyłane są listem poleconym.

  3. Wyniki badań/wgląd do dokumentacji medycznej udostępnia się pacjentowi po uprzednim okazaniu przez niego ważnego urzędowego dokumentu tożsamości zawierającego nr PESEL oraz zdjęcie.

  4. Wyniki badań oraz wgląd do dokumentacji medycznej można udostępnić również pełnoletniej osobie upoważnionej przez pacjenta lub przez jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z poniższą procedurą.

  5. Pacjent, którego dotyczą wyniki badań/dokumentacja medyczna musi w obecności Rejestratora lub innego uprawnionego członka personelu wypełnić i podpisać formularz Upoważnienie do odbioru wyników badań.

pdfUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA