Płatność za badanie

Badania płatne
 
Wszystkie badania można wykonać odpłatnie
Po uregulowaniu należności za badanie otrzymają Państwo  FAKTURĘ VAT wystawioną na pacjenta.
 
UWAGA
W przypadku zwrotu kosztów badania przez firmę i konieczności otrzymanie faktury na firmę a nie na osobę badaną należy uprzedzić o tym przez dokonaniem zapłaty.
  
badania bezpłatne bez skierowania

Wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne w ramach umowy z NFZ bez skierowania – jedynie na podstawie dowodu osobistego. Na takie badanie kwalifikują się kobiety które:

  • są w wieku 50 – 69 lat;
  • nie miały w ciągu ostatnich dwóch lat bezpłatnego badania mammograficznego;
  • otrzymały pisemne zalecenie wykonania powtórnej mammografii po upływie 12 m-cy od poprzedniego badania;

  
badania bezpłatne ze skierowaniem
 
Bezpłatnie wykonujemy badania na podstawie skierowania od lekarza z ośrodka współpracującego, który ma podpisana z nami umowę
 
Bardzo ważne jest aby skierowanie było:

  • wystawione na specjalnym druku
  • aktualne (maksymalnie 30 dni od daty wystawienia)
  • czytelne
  • posiadało PIECZĄTKĘ przychodni (na odwrocie) i LEKARZA (z przodu)

UWAGA !!! - wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. 

badania rtg wykonuję się tylko na skierowanie 
badanie rtg dzieci do 16 roku życia wykonuje się tylko pod opieka dorosłych


“§ 2.2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez osobę kierującą na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia pacjenta;
2) cel i uzasadnienie badania lub leczenia;
3) wstępne rozpoznanie kliniczne;
4) informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej;
5) podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
4. Uzasadnienia badania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje się, uwzględniając aktualne zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie podstawowych wskazań dotyczących obrazowania za pomocą promieniowania jonizującego.
5. Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu lub dla celów stomatologicznych - z wyłączeniem badań pantomograficznych i cefalometrycznych - oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.
6. Badania rentgenodiagnostyczne dla celów planowania leczenia w radioterapii wykonuje się na podstawie skierowania na to leczenie.”

“§ 17. 1. Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po rozwiązaniu. “

WS WEB DESIGN strony internetowe